กิจกรรมของกองพยากรณ์อากาศ
กิจกรรมของกองพยากรณ์อากาศ

การดำเนินงานเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

การดำเนินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ด้านพอเพียง กิจกรรม “รณรงค์ใช้ไฟฟ้า-น้ำประปา อย่างประหยัด”
๒. ด้านวินัย กิจกรรม “คัดแยกขวดพลาสติก”
๓. ด้านสุจริต โครงการ “สร้างการรับรู้และเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติหน้าที่”
๔. ด้านจิตอาสา ร่วมกิจกรรมของส่วนรวมที่กรมอุตุนิยมวิทยาจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๕. ด้านกตัญญ ร่วมประชุม/กิจกรรม การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
Moral Board

กองพยากรณ์อากาศ ได้ประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบและให้ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างมีส่วนร่วมในการโหวต ก่อนรวบรวมคะแนนผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นบุคคลต้นแบบและประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรหน่วยงานภายในองค์กรที่มีคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ และรับใบประกาศจากผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง เชิดชู บุคลากรและหน่วยงานภายในองค์กร

Department Image Person Image